2 Syniadau Crefft y Pasg: Sut i Wneud Addurniadau Pasg Cam wrth Gam

Albert Evans 19-10-2023
Albert Evans

Disgrifiad

Mae gwyliau'r Pasg hir-ddisgwyliedig yn dod â llawenydd aruthrol ynghyd ag ef. Wedi'r cyfan, i Gristnogion, mae'r dyddiad hwn yn cynrychioli gobaith iachawdwriaeth.

Dethlir y Pasg ar ôl Dydd Gwener y Groglith. Dydd Gwener y Groglith yw'r enw ar y diwrnod y cafodd Iesu ei groeshoelio. Adeg y Pasg, credir bod ei gorff, a dynnwyd i lawr oddi ar y groes a'i gladdu, wedi codi.

Dyna pam mae Cristnogion yn dathlu’r diwrnod hwn gyda’u teulu a’u ffrindiau. I wneud y dyddiad hwn yn gofiadwy, mae pobl yn trefnu partïon a gemau. Addurniadau tymhorol ac eitemau gwyliau cyffredin yw wyau a chwningod.

Ydych chi'n gwybod pam mae pobl yn defnyddio cwningod fel symbol o'r Pasg? Mae cwningod fel arfer yn rhoi genedigaeth i sbwriel enfawr o fabanod, a chan mai'r Pasg yw gobaith iachawdwriaeth, mae cwningod yn gweithredu fel arwydd o fywyd newydd (yn union fel wyau). Dyna pam y bydd y rhan fwyaf o syniadau crefft y Pasg yn cynnwys cwningod. Wedi'r cyfan, yn ogystal â chael y symboliad hardd hwn, mae cwningod hefyd yn hynod giwt ac mae plant yn eu caru!

Beth am roi cynnig ar addurniadau Pasg cam wrth gam heddiw? Oes, “addurniadau”, yn y lluosog.

Nesaf, byddwn yn eich dysgu sut i wneud dwy grefft Pasg hawdd i blant y gellir eu defnyddio hefyd fel addurniadau yn eich cartref.

Ond yn gyntaf, efallai eich bod chi eisiau dysgu sut i lapio anrheg? A fydd angen i chi roi ungyfarwydd â'r wy Pasg traddodiadol, onid yw?

Mae'n hawdd cael gafael ar y deunyddiau sydd eu hangen ar gyfer y crefftau Pasg rydyn ni'n mynd i'w dysgu nesaf. Dim ond: papur lliw, cardbord, sisyrnau, glud, marcwyr a phensiliau fydd ei angen arnoch.

Dyma'r crefftau plant perffaith ar gyfer y Pasg. Fodd bynnag, mae arweiniad rhieni yn orfodol, gan y bydd yn rhaid i blant ddefnyddio siswrn yn y ddau weithgaredd!

Mae'n hydref, yn dymor côn pinwydd, a hefyd yn dysgu sut i wneud y fodrwy napcyn hardd hwn gyda chonau pinwydd!

Crefft Cyntaf: Bunny Hand

Dilynwch y camau hawdd a grybwyllir isod i greu cwningen Pasg syml a chit. Gyda'ch llaw eich hun, gallwch chi wneud patrwm cwningen.

Cam 1 – Amlinellwch eich llaw

Rhowch ddalen liw ar arwyneb gwastad. Yna rhowch eich llaw (neu law'r plentyn) ar y papur a defnyddiwch bensil i dynnu amlinelliad o'r llaw.

Y braslun hwn fydd eich cyfeirnod ar gyfer y gwningen. Defnyddiais bapur melyn i wneud fy nghwni.

Os nad oes gennych chi bapur lliw gartref, dim problem. Lliwiwch eich llaw a gwasgwch hi yn erbyn dalen wen o bapur. Bydd gennych gwningen Pasg ciwt wedi'i phaentio â llaw ar y diwedd.

Gan fod hwn hefyd yn grefft Pasg i blant, gall rhieni ddewis cymryd y camau nesaf.cynnwys torri allan gan ddefnyddio siswrn.

Cam 2 – Torrwch allan amlinelliad y llaw

Defnyddiwch siswrn i dorri allan amlinelliad y llaw a wnaed yn y cam blaenorol. Mae angen i bob plentyn fod yn ofalus iawn gyda'u dwylo yn y cam hwn.

Cam 3 – Torri'r bys canol

Defnyddiwch siswrn i dorri'r bys canol o'r mowld llaw a gafwyd yn y cam blaenorol. Gallwch gyfeirio at y llun i weld sut a ble mae angen torri bys.

Cam 4 – Gwnewch y tu mewn i glustiau cwningen

Mae gan gwningod y clustiau pinc ciwt yma. Felly, defnyddiwch bapur pinc a lluniwch y tu mewn i glustiau cwningen. Ar ôl gwirio'r maint, torrwch y papur pinc allan.

Cam 5 – Gludwch y toriadau pinc

Rhowch lud ar y mynegfys a'r bys modrwy a glynwch y toriadau clust pinc atynt . Gweler y llun i weld sut y cafodd y toriadau pinc eu gludo gyda'i gilydd.

Cam 6 – Tynnwch lun Wyneb y Bwni

Ar ôl i chi orffen y clustiau, mae'n bryd tynnu llun wyneb y cwningen . Tynnwch lun trwyn, llygaid a cheg y gwningen.

Cam 7 – Plygwch freichiau'r cwningen

Plygwch eich bawd a'ch bys bach i ffurfio breichiau'r cwningen. Os dymunwch, gallwch dynnu pawennau i wneud y cwningen yn fwy ciwt.

Gweld hefyd: Tyfu Portulaca

Cam 8 – Mae'r grefft Pasg gyntaf yn barod!

Swydd wych, rydych wedi creu eich un gyntaf yn llwyddiannus prosiect cwningen Pasg ciwt.

Nawr, gadewch i ni fynd i'rail grefft?

Ail grefft: tiwb cwningen

Bydd y prosiect hwn yn eich helpu i greu cwningen Pasg 3D, sydd hefyd yn dyblu fel crefft bagiau Pasg.

Cam 1 – Rholiwch y cardbord yn diwb

Torrwch ddarn addas o gardbord a'i rolio i mewn i diwb. Corff y gwningen fydd y tiwb. Felly cyfrifwch y maint sydd ei angen arnoch a thorrwch yn unol â hynny.

Cam 2 – Gludwch y Tiwb Cardbord

Defnyddiwch lud i ludo pennau'r stoc cardbord. Os nad ydych chi'n defnyddio glud sydyn, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cadw'r ymylon gyda'i gilydd yn ddigon hir i'r pennau lynu at ei gilydd.

Cam 3 - Tynnwch lun a Torri Clustiau Bwni

Cymer dalen o bapur a lluniwch glustiau'r gwningen. Defnyddiwch siswrn i dorri'r clustiau.

Cam 4 – Tynnwch lun a thorri pawennau'r gwningen

Gan ddefnyddio pensil, tynnwch lun pawennau'r gwningen. Yna defnyddiwch siswrn i dorri'r pawennau.

Cam 5 – Gwnewch y tu mewn i'r clustiau

Ar ôl gorffen y glust, defnyddiwch ddeilen binc (yn ddelfrydol) i wneud y tu mewn i'r clustiau. clustiau'r gwningen. Ar ôl gwneud y toriadau pinc, rhowch ychydig o lud a glud ar y clustiau a wnaed yng ngham 3.

Cam 6 – Gwnewch y tu mewn i'r pawennau

Os ydych chi erioed wedi gweld pinc pawennau Mae Bunny yn gwybod bod ganddyn nhw ychydig o liw pinc hefyd. Gadewch i ni dorri pinc y tu mewn i'r paweny gwningen a'r glud i'r pawennau a wnaed yng ngham 4.

Cam 7 – Gludwch y clustiau a'r pawennau

Mae eich clustiau cwningen a'ch pawennau bellach yn barod i'w gludo i'r tiwb o gardbord. Rhowch ychydig o lud ar bob darn a'i lynu i'r tiwb.

Cam 8 – Tynnwch lun wyneb y gwningen

Ar ôl i'r holl ddarnau gael eu gludo i'r tiwb, mae'n amser lluniadu y gwyneb. Tynnwch lun trwyn, llygaid a cheg y cwningen.

Cam 9 – Llenwch â melysion

Mae'r Bwni Pasg 3D yma yn hynod o giwt, ond hefyd yn flasus i blant wedi'r cyfan , gallwch chi ei llenwi gyda candy i'ch plant.

Bydd y crefftau Pasg hyn yn bendant yn cadw plant yn brysur ac yn hapus am amser hir.

Cam 10 – Mae ail grefft y Pasg yn barod!

Voila! Rydych chi wedi creu eich ail grefft Pasg yn llwyddiannus!

Gweld hefyd: Sut i Baentio a Phaentio Giât Haearn: Canllaw 11 CamGadewch sylw a rhowch wybod i ni os ydych chi'n hoffi prosiectau cwningod y Pasg.

Albert Evans

Mae Jeremy Cruz yn ddylunydd mewnol enwog ac yn flogiwr angerddol. Gyda dawn greadigol a llygad am fanylion, mae Jeremy wedi trawsnewid sawl gofod yn amgylcheddau byw syfrdanol. Wedi'i eni a'i fagu mewn teulu o benseiri, mae dyluniad yn rhedeg yn ei waed. O oedran ifanc, cafodd ei drochi ym myd estheteg, wedi'i amgylchynu'n gyson gan lasbrintiau a brasluniau.Ar ôl ennill gradd baglor mewn Dylunio Mewnol o brifysgol fawreddog, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddod â'i weledigaeth yn fyw. Gyda blynyddoedd o brofiad yn y diwydiant, mae wedi gweithio gyda chleientiaid proffil uchel, gan ddylunio mannau byw cain sy'n ymgorffori ymarferoldeb a cheinder. Mae ei allu i ddeall hoffterau cleientiaid a thrawsnewid eu breuddwydion yn realiti yn ei osod ar wahân yn y byd dylunio mewnol.Mae angerdd Jeremy am ddylunio mewnol yn ymestyn y tu hwnt i greu gofodau hardd. Fel awdur brwd, mae'n rhannu ei arbenigedd a'i wybodaeth trwy ei flog, Addurno, Dylunio Mewnol, Syniadau ar gyfer Ceginau ac Ystafelloedd Ymolchi. Trwy'r platfform hwn, ei nod yw ysbrydoli ac arwain darllenwyr yn eu hymdrechion dylunio eu hunain. O awgrymiadau a thriciau i'r tueddiadau diweddaraf, mae Jeremy yn darparu mewnwelediadau gwerthfawr sy'n helpu darllenwyr i wneud penderfyniadau gwybodus am eu mannau byw.Gyda ffocws ar geginau ac ystafelloedd ymolchi, mae Jeremy yn credu bod gan yr ardaloedd hyn botensial aruthrol o ran ymarferoldeb ac esthetig.apel. Mae'n credu'n gryf y gall cegin wedi'i dylunio'n dda fod wrth galon cartref, gan feithrin cysylltiadau teuluol a chreadigrwydd coginio. Yn yr un modd, gall ystafell ymolchi wedi'i dylunio'n hyfryd greu gwerddon lleddfol, gan ganiatáu i unigolion ymlacio ac adfywio.Mae blog Jeremy yn adnodd i bobl sy'n frwd dros ddylunio, perchnogion tai, ac unrhyw un sydd am ailwampio eu mannau byw. Mae ei erthyglau yn ennyn diddordeb darllenwyr â delweddau cyfareddol, cyngor arbenigol, a chanllawiau manwl. Trwy ei flog, mae Jeremy yn ymdrechu i rymuso unigolion i greu gofodau personol sy'n adlewyrchu eu personoliaethau unigryw, eu ffordd o fyw a'u chwaeth.Pan nad yw Jeremy yn dylunio nac yn ysgrifennu, gellir ei ddarganfod yn archwilio tueddiadau dylunio newydd, yn ymweld ag orielau celf, neu'n sipian coffi mewn caffis clyd. Mae ei syched am ysbrydoliaeth a dysgu parhaus yn amlwg yn y gofodau crefftus y mae’n eu creu a’r cynnwys craff y mae’n ei rannu. Mae Jeremy Cruz yn enw sy'n gyfystyr â chreadigrwydd, arbenigedd ac arloesedd ym maes dylunio mewnol.