Dysgwch Sut i Gosod Silffoedd Wal

Albert Evans 19-10-2023
Albert Evans
llyfrau a gosodwch y dodrefn ar y wal heb ddrilio na difrodi'ch dodrefn yn ogystal â'r wal.

Darllenwch hefyd brosiectau cynnal a chadw ac atgyweirio cartrefi eraill : Sut i Drwsio Craciau Nenfwd

Disgrifiad

Mae cypyrddau llyfrau fel arfer yn cael eu llenwi â llyfrau trwm ac yn peri risg fawr os byddant yn cwympo. Mae'r silffoedd llyfrau hyn yn dal, yn ansefydlog ac yn drwm oherwydd pwysau'r llyfrau sydd ganddynt, felly mae angen angori i'w hatal rhag syrthio ar rywun. Felly, dysgu sut i drwsio cwpwrdd llyfrau ar y wal yw'r opsiwn gorau i osgoi damweiniau. Felly, os ydych chi eisiau gwybod sut i hongian cwpwrdd llyfrau yn gywir ac yn ddiogel, arhoswch gyda ni!

Sut i osod silffoedd wal heb ddrilio?

Gall fod yn dipyn o her darganfod ffordd o osod dodrefn yn sownd wrth y wal heb orfod drilio tyllau ynddi. Yn ffodus, mae yna rai ffyrdd o addasu i allu gosod y cwpwrdd llyfrau ar y wal heb orfod ei ddrilio. Un ffordd o gyflawni hyn yw trwy ddefnyddio tâp gludiog i ddiogelu eich silffoedd llyfrau i'r wal. Nid oes angen tyllau yn y wal ar y tapiau hyn ac maent yn dal y dodrefn yn ddiogel i'r wal. Fodd bynnag, gall gwahanol fathau o dapiau gludiog gefnogi pwysau penodol, felly mae'n rhaid i chi dalu sylw i bwysau'r silff lyfrau rydych chi am ei osod i gael tâp gludiog addas a all drin y pwysau hwnnw. Ynghyd â phwysau'r silff lyfrau neu'r dodrefn, mae angen i chi ystyried pwysau'r gwrthrychau rydych chi'n mynd i'w gosod arnyn nhw.

Mae rhai ffyrdd eraill y gallwch eu mabwysiadu i osod silffoedd wal yn cynnwys:

Defnyddio glud

Gweld hefyd: Dysgwch Sut i Wneud Sebon Oren Wedi'i Wneud â Llaw Mewn 10 Cam Hawdd!

Os ydych chi am osgoi defnyddio sgriwiau neu dyllau yn y wal i atodi dodrefn, gallwch geisio defnyddio glud. I gymhwyso'r glud, gwnewch yn siŵr bod wyneb y wal yn lân a bod y dodrefn gosod yn wastad. Gallwch chi gymryd y mesuriadau angenrheidiol a gwneud marciau bach ar y wal. Nawr rhowch linell gymedrol o lud urethane ar gefn y braced a'i gysylltu â'r wal. Arhoswch ddiwrnod neu ddau i sicrhau ei fod wedi'i gludo'n llawn, yna cysylltwch eich dodrefn â'r darnau sydd wedi'u cydosod. Fodd bynnag, efallai y bydd yr opsiwn hwn hefyd yn gofyn ichi gysylltu'ch dodrefn â rhaffau am fwy o gefnogaeth. Hefyd, efallai na fydd y dull hwn yn ddiogel ar gyfer dal dodrefn os yw'r dodrefn yn rhy drwm. Rhaid i chi ei brofi ymlaen llaw i wirio sefydlogrwydd y mowntiau.

Cit gwrth-dipio dodrefn

Gall system offer gwrth-dipio helpu i osod y dodrefn ar y waliau i leihau unrhyw ddamwain. Gellir gosod y pecynnau gwrth-dip hyn yn gyfan gwbl heb sgriwiau. Yn cynnwys set o 2 sticer sy'n cysylltu'ch dodrefn â'r wal. Gallant ddwyn pwysau penodol ac mae'n hawdd gosod y dodrefn ar y wal.

Oes angen i mi osod y silffoedd llyfrau ar y wal?

Ydy, mae'n hanfodol gosod cwpwrdd llyfrau sy'n dod â chaledwedd ysgafn neu fraced sy'n gallu dod i ffwrdd yn hawdd. Ar ben hynny,dylai silffoedd llyfrau, fel silffoedd llyfrau siâp ysgol, gael eu cysylltu â'r wal er mwyn sicrhau diogelwch ychwanegol. Os oes gennych chi anifeiliaid anwes, plant neu'r henoed gartref, neu os ydych chi'n byw mewn ardal sy'n dueddol o ddioddef trychinebau naturiol, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gosod silffoedd llyfrau ar y wal i'w hatal rhag cwympo. Dim ond ychydig o ddeunyddiau rhad fydd eu hangen arnoch o'ch siop galedwedd agosaf i lynu'r silffoedd llyfrau i'r wal a gwneud eich cartref yn lle diogel i aelodau'ch teulu. Edrychwch ar ein hawgrymiadau isod a dysgwch sut i osod silffoedd mewn tiwtorial cam wrth gam hawdd i osod y silff i'r wal yn effeithiol.

Techneg DIY ar sut i hongian silff

Nawr, rydyn ni'n mynd i ddweud wrthych chi am dechneg hawdd fel y gallwch chi ddysgu sut i osod silffoedd DIY heb orfod drilio tyllau yn waliau eich tŷ. Mae'r dechneg hon yn eithaf syml a gellir ei pherfformio'n hawdd gennych chi'ch hun heb orfod gwario arian ar logi gweithiwr proffesiynol. Felly gadewch i ni ddechrau!

Cam 1. Glanhewch ardal y cais

Y cam cyntaf yw glanhau'r ardal lle mae'n rhaid i chi drwsio'r dodrefn neu'r cwpwrdd llyfrau. Er mwyn i dapiau mowntio weithio'n effeithiol, mae'n hanfodol glanhau ardal y cais. Er mwyn glanhau'r ardal yn iawn, lleithiwch frethyn ag alcohol isopropyl a'i rwbio'n ysgafn yn erbyn y wal i gael gwared â llwch, saim a budreddi arall a allai fod wedi cronni.yn yr ardal. Nawr, arhoswch tua 5 munud i'r alcohol sychu'n llwyr.

Gweld hefyd: Sut i Ddod o Hyd i Ddechrau Cling Film Plastig: 6 Cam i Ddod o Hyd i'r Awgrym Cling Film

Cam 2. Marciwch ardal y cais

Y cam nesaf fydd nodi'r ardal ymgeisio lle dylech drwsio'ch cwpwrdd llyfrau. Gallwch ddefnyddio beiro neu bensil i nodi'r ardal. Gyda chymorth lefel wirod a phren mesur, mesurwch yn gywir y pellter rhwng y gwaelodion a'u safleoedd cymharol a'u marcio'n gywir. Dylai'r safleoedd hyn fod ychydig yn llai na hyd y cwpwrdd llyfrau.

Cam 3. Glynu'r tapiau gludiog

Yn y cam hwn, byddwch yn glynu'r tâp masgio i'r wal. I wneud hyn, yn gyntaf torrwch y tâp masgio yn ddarnau bach a'i gludo y tu ôl i gynhalwyr y silff. Mae'n rhaid i chi wasgu'r tâp gludiog am 30 eiliad i'w drwsio'n iawn. Mae gallu dal y glud yn dibynnu ar faint rydych chi'n mynd i'w ddefnyddio. Felly, rydym yn argymell ei gludo ar hyd cyfan y silff neu'r darn o ddodrefn fel bod wyneb y gwrthrych wedi'i orchuddio'n dda â stribedi.

Cam 4. Cysylltwch Bracedi

Unwaith y bydd y tâp masgio wedi'i gysylltu'n ddiogel, tynnwch y cefn oddi ar y tâp a daliwch y cromfachau yn erbyn y wal yn y rhan a farciwyd gennych. Cadwch yr arwyneb cyswllt wedi'i wasgu yn erbyn y wal am o leiaf funud i'w wneud yn gadarn iawn.

Cam 5. Gosodwch y silff

Ar ôl gosod y cymorth silff gydacadernid, arhoswch tua 48 awr i'r tâp gludiog gyrraedd ei adlyniad uchaf. Unwaith y bydd y stribed yn ddiogel, rhowch y cwpwrdd llyfrau neu ddodrefn yn ofalus ar y gwaelodion. Sicrhewch fod y cwpwrdd llyfrau wedi'i gau'n ddiogel. Nawr, gallwch chi osod y gwrthrychau ar y silff, gan ei fod wedi'i osod ar y wal.

Nodyn: Rydym yn argymell nad ydych yn gosod gwrthrychau trwm ar y silffoedd sefydlog. I ddod o hyd i'r pwysau mwyaf a gefnogir, gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau a ddarperir yn y pecyn tâp mowntio.

Gall dysgu sut i osod cwpwrdd llyfrau ar y wal fod yr opsiwn gorau i osgoi damweiniau. Rhaid i'r holl ddodrefn a ddefnyddir gan blant ifanc neu mewn ardaloedd sy'n dueddol o ddioddef daeargrynfeydd neu drychinebau naturiol gael eu gosod yn sownd wrth y wal. Yn ffodus, gan ddefnyddio tâp masgio, gallwch chi gysylltu dodrefn yn hawdd â'r wal heb orfod drilio a chreu tyllau yn eich wal. Cyn rhoi'r hyn rydych chi wedi'i ddysgu yn y tiwtorial DIY hwn ar waith, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen cyfarwyddiadau'r cynnyrch yn ofalus. Dylech ymgynghori ag arbenigwr am gymorth os oes angen.

Felly, mae gosod dodrefn ar y wal heb ddrilio yn achosi llai o ddifrod i waliau ac mae'n ffordd ddiogel a doeth o amddiffyn eich anifeiliaid anwes a'ch plant. Gan ddefnyddio'r dechneg DIY uchod ar sut i osod silffoedd wal, gallwch chi gysylltu'ch silffoedd llyfrau yn hawdd

Albert Evans

Mae Jeremy Cruz yn ddylunydd mewnol enwog ac yn flogiwr angerddol. Gyda dawn greadigol a llygad am fanylion, mae Jeremy wedi trawsnewid sawl gofod yn amgylcheddau byw syfrdanol. Wedi'i eni a'i fagu mewn teulu o benseiri, mae dyluniad yn rhedeg yn ei waed. O oedran ifanc, cafodd ei drochi ym myd estheteg, wedi'i amgylchynu'n gyson gan lasbrintiau a brasluniau.Ar ôl ennill gradd baglor mewn Dylunio Mewnol o brifysgol fawreddog, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddod â'i weledigaeth yn fyw. Gyda blynyddoedd o brofiad yn y diwydiant, mae wedi gweithio gyda chleientiaid proffil uchel, gan ddylunio mannau byw cain sy'n ymgorffori ymarferoldeb a cheinder. Mae ei allu i ddeall hoffterau cleientiaid a thrawsnewid eu breuddwydion yn realiti yn ei osod ar wahân yn y byd dylunio mewnol.Mae angerdd Jeremy am ddylunio mewnol yn ymestyn y tu hwnt i greu gofodau hardd. Fel awdur brwd, mae'n rhannu ei arbenigedd a'i wybodaeth trwy ei flog, Addurno, Dylunio Mewnol, Syniadau ar gyfer Ceginau ac Ystafelloedd Ymolchi. Trwy'r platfform hwn, ei nod yw ysbrydoli ac arwain darllenwyr yn eu hymdrechion dylunio eu hunain. O awgrymiadau a thriciau i'r tueddiadau diweddaraf, mae Jeremy yn darparu mewnwelediadau gwerthfawr sy'n helpu darllenwyr i wneud penderfyniadau gwybodus am eu mannau byw.Gyda ffocws ar geginau ac ystafelloedd ymolchi, mae Jeremy yn credu bod gan yr ardaloedd hyn botensial aruthrol o ran ymarferoldeb ac esthetig.apel. Mae'n credu'n gryf y gall cegin wedi'i dylunio'n dda fod wrth galon cartref, gan feithrin cysylltiadau teuluol a chreadigrwydd coginio. Yn yr un modd, gall ystafell ymolchi wedi'i dylunio'n hyfryd greu gwerddon lleddfol, gan ganiatáu i unigolion ymlacio ac adfywio.Mae blog Jeremy yn adnodd i bobl sy'n frwd dros ddylunio, perchnogion tai, ac unrhyw un sydd am ailwampio eu mannau byw. Mae ei erthyglau yn ennyn diddordeb darllenwyr â delweddau cyfareddol, cyngor arbenigol, a chanllawiau manwl. Trwy ei flog, mae Jeremy yn ymdrechu i rymuso unigolion i greu gofodau personol sy'n adlewyrchu eu personoliaethau unigryw, eu ffordd o fyw a'u chwaeth.Pan nad yw Jeremy yn dylunio nac yn ysgrifennu, gellir ei ddarganfod yn archwilio tueddiadau dylunio newydd, yn ymweld ag orielau celf, neu'n sipian coffi mewn caffis clyd. Mae ei syched am ysbrydoliaeth a dysgu parhaus yn amlwg yn y gofodau crefftus y mae’n eu creu a’r cynnwys craff y mae’n ei rannu. Mae Jeremy Cruz yn enw sy'n gyfystyr â chreadigrwydd, arbenigedd ac arloesedd ym maes dylunio mewnol.