Sut i Wneud y Rug Gwrthlithro mewn 5 Cam

Albert Evans 19-10-2023
Albert Evans
gronynnau neu flew ar y carped. Nawr mae pob sticer gwrthlithro yn gweithio'n wahanol, felly'r cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw dilyn cyfarwyddiadau manwl y gwneuthurwr ar gyfer gosod y sticeri. Rydym yn dal i argymell eich bod yn defnyddio glud poeth neu dâp dwy ochr, oherwydd gallwch wneud hyn i'ch holl rygiau ac arbed arian.

Oes gennych chi ryg shag gartref? Felly peidiwch â cholli'r tiwtorial hwn ar

Sut i Golchi Rug Shag Heb Ddioddefaint

Disgrifiad

Mae'n debyg mai rygiau a charpedi yw un o'r ategolion dodrefnu sy'n ychwanegu fwyaf at swyn eich ystafelloedd byw, ystafelloedd gwely a mannau awyr agored. Gellir defnyddio ryg hardd mewn unrhyw dymor ac efallai ei osod yn unrhyw le i wneud eich addurn cartref yn fwy soffistigedig. Ond, sut i wneud eich ryg yn gwrthlithro? Wrth gwrs, gall damweiniau ddigwydd weithiau, rhai y gallwch chi eu hosgoi a rhai y gallwch chi eu trwsio. Fe allech chi staenio'ch ryg hardd gyda channydd. Ond peidiwch â phoeni, mae gennym nifer o brosiectau glanhau a chartrefi a all eich helpu chi: gallwch chi ddysgu gyda'r tiwtorial DIY hwn Sut i Dynnu Staeniau Bleach O'r Carped a thrwy hynny, gallwch chi adael eich carped cystal â newydd!

Pan fydd rygiau'n cael eu gosod ar arwynebau llyfn fel llawr gwastad, pren caled, teils, neu farmor, byddant yn llithro neu'n symud, gan roi rhywun mewn perygl o faglu neu gwympo. Y dull mwyaf poblogaidd i atal hyn rhag digwydd yw gosod eich soffa, dodrefn neu otomaniaid ar ei ben. Ond, gadewch i ni fod yn onest, mae'r trefniant hwn weithiau'n dod i ben yn effeithio ar addurniad y tŷ. Mae'r rygiau hynny'n sicr o fynd yn afreolus a'u llusgo i ffwrdd o'r lleoliad gwirioneddol os oes gennych chi blant neu gŵn sy'n treulio mwy na hanner diwrnod yn chwarae arnyn nhw. Rygiau, pan lleolir yng nghanol eich ystafell fyw a cherdded dros ganwaith drwy gydol y dydd, yn sicryn y diwedd yn cael ei ddrysu.

Gweld hefyd: Dysgu Glanhau Waliau Gwyn mewn 14 Cam

Yn fyr, mae matiau'n plygu, llithro neu gyrlio'n rheolaidd, a all fod yn eithaf peryglus, gan arwain at ddamweiniau. Felly, mae'n hanfodol eich bod yn gosod eich rygiau i'r llawr, neu o leiaf yn eu hatal rhag llithro. Yn yr erthygl hon, byddwn yn dangos rhai atebion cymharol syml a rhad i chi i'r broblem annifyr hon ac i gael mat gwrthlithro. Cyn taflu'r ryg mawr hwnnw ar yr ochr, dysgwch sut i gadw ryg rhag llithro.

Cam 1. Trowch eich ryg wyneb i waered

I ddysgu sut i wneud y ryg yn gwrthlithro, y peth cyntaf sydd angen i chi ei wneud yw troi'r ryg wyneb i waered yn isel. Bydd yr holl waith yn cael ei wneud ar gefn y mat i atal y matiau rhag llithro.

Gweld hefyd: Sut i Newid handlen Drws mewn 5 Cam Syml!

Cam 2. Glanhewch Eich Ryg

Nesaf, gwnewch yn siŵr eich bod yn tynnu unrhyw faw o gefn y ryg. Mae hyn yn hynod hanfodol ac yn aml mae cefn y ryg yn mynd yn fudr iawn. Gallwch gael gwared ar y baw gyda banadl, ond rydym yn argymell defnyddio sugnwr llwch i'w lanhau. Os oes gennych lawer o eitemau addurno, gwnewch lawer o brosiectau DIY, neu reoli a chynnal a chadw eich cartref ar eich pen eich hun, mae'n siŵr y byddwch yn elwa o ddysgu am ddulliau neu driciau glanhau cartref syml.

Cam 3. Rhoi glud ar gefn y mat

Rhoi gludpoeth ar gefn y ryg, stribed hir o un pen i'r llall. Gallwch hefyd ddefnyddio tâp dwy ochr os nad oes gennych lud poeth neu yn syml fel dewis arall. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi digon o lud ar y mat.

Rhybudd: Nid yw'n syniad da ei ddefnyddio ar loriau pren neu rygiau sydd eisoes â chefn rwber. Byddwch yn ofalus wrth gymhwyso gludiog i rygiau hynafol wedi'u gwehyddu â llaw neu rygiau cain, oherwydd gall tâp dwy ochr dynnu'r ffibrau ymlaen, gan achosi difrod.

Cam 4. Rhowch lud ar ymyl arall y ryg

Ailadroddwch Gam 3 a rhowch lud poeth neu dâp carped dwy ochr ar ochr arall y ryg.

Cam 5. Rhowch y glud ar ymyl arall y mat

Ar ôl rhoi glud poeth ar ddwy ymyl y mat, arhoswch iddo sychu'n llwyr. Pan fydd y glud yn sych, trowch y mat drosodd i'r safle cywir. Bydd y glud poeth nawr yn cynhyrchu haen gwrthlithro a fydd yn dal y mat yn gadarn ar y llawr. Gan fod y glud eisoes yn sych, ni fydd yn gadael staeniau ar y llawr. Mae'r mat yn glynu at y llawr ac nid yw'n llithro, ond gallwch chi symud y mat o le i le o hyd.

Cam 6. Fel arall, gallwch ddefnyddio sticeri gwrthlithro parod

Opsiwn arall heb ddefnyddio tâp neu lud poeth yw prynu sticeri gwrthlithro parod sy'n ar gael mewn siopau caledwedd. Yn yr achos hwnnw, glanhewch waelod y ryg gyda sugnwr llwch, nid ydych chi eisiau

Albert Evans

Mae Jeremy Cruz yn ddylunydd mewnol enwog ac yn flogiwr angerddol. Gyda dawn greadigol a llygad am fanylion, mae Jeremy wedi trawsnewid sawl gofod yn amgylcheddau byw syfrdanol. Wedi'i eni a'i fagu mewn teulu o benseiri, mae dyluniad yn rhedeg yn ei waed. O oedran ifanc, cafodd ei drochi ym myd estheteg, wedi'i amgylchynu'n gyson gan lasbrintiau a brasluniau.Ar ôl ennill gradd baglor mewn Dylunio Mewnol o brifysgol fawreddog, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddod â'i weledigaeth yn fyw. Gyda blynyddoedd o brofiad yn y diwydiant, mae wedi gweithio gyda chleientiaid proffil uchel, gan ddylunio mannau byw cain sy'n ymgorffori ymarferoldeb a cheinder. Mae ei allu i ddeall hoffterau cleientiaid a thrawsnewid eu breuddwydion yn realiti yn ei osod ar wahân yn y byd dylunio mewnol.Mae angerdd Jeremy am ddylunio mewnol yn ymestyn y tu hwnt i greu gofodau hardd. Fel awdur brwd, mae'n rhannu ei arbenigedd a'i wybodaeth trwy ei flog, Addurno, Dylunio Mewnol, Syniadau ar gyfer Ceginau ac Ystafelloedd Ymolchi. Trwy'r platfform hwn, ei nod yw ysbrydoli ac arwain darllenwyr yn eu hymdrechion dylunio eu hunain. O awgrymiadau a thriciau i'r tueddiadau diweddaraf, mae Jeremy yn darparu mewnwelediadau gwerthfawr sy'n helpu darllenwyr i wneud penderfyniadau gwybodus am eu mannau byw.Gyda ffocws ar geginau ac ystafelloedd ymolchi, mae Jeremy yn credu bod gan yr ardaloedd hyn botensial aruthrol o ran ymarferoldeb ac esthetig.apel. Mae'n credu'n gryf y gall cegin wedi'i dylunio'n dda fod wrth galon cartref, gan feithrin cysylltiadau teuluol a chreadigrwydd coginio. Yn yr un modd, gall ystafell ymolchi wedi'i dylunio'n hyfryd greu gwerddon lleddfol, gan ganiatáu i unigolion ymlacio ac adfywio.Mae blog Jeremy yn adnodd i bobl sy'n frwd dros ddylunio, perchnogion tai, ac unrhyw un sydd am ailwampio eu mannau byw. Mae ei erthyglau yn ennyn diddordeb darllenwyr â delweddau cyfareddol, cyngor arbenigol, a chanllawiau manwl. Trwy ei flog, mae Jeremy yn ymdrechu i rymuso unigolion i greu gofodau personol sy'n adlewyrchu eu personoliaethau unigryw, eu ffordd o fyw a'u chwaeth.Pan nad yw Jeremy yn dylunio nac yn ysgrifennu, gellir ei ddarganfod yn archwilio tueddiadau dylunio newydd, yn ymweld ag orielau celf, neu'n sipian coffi mewn caffis clyd. Mae ei syched am ysbrydoliaeth a dysgu parhaus yn amlwg yn y gofodau crefftus y mae’n eu creu a’r cynnwys craff y mae’n ei rannu. Mae Jeremy Cruz yn enw sy'n gyfystyr â chreadigrwydd, arbenigedd ac arloesedd ym maes dylunio mewnol.