Dysgwch sut i gael gwared ar niwl ffenestr gyda'r canllaw 8 cam hwn

Albert Evans 19-10-2023
Albert Evans

Disgrifiad

Gall ffenestri cartref niwl am amrywiaeth o resymau, gan gynnwys gwresogi ystafell annigonol, awyru annigonol, problemau inswleiddio thermol, a gormodedd o leithder yn yr aer. Efallai y byddwch yn sylwi ar anwedd a rhew yn cronni ar ffenestri gwydr dwbl eich cartref wrth i'r tymheredd ostwng a'r arwyddion cyntaf o'r gaeaf wedi dod i mewn. Er bod hyn yn arferol o bryd i'w gilydd os bydd gormod o leithder yn cronni ac nad yw'n cael ei awyru'n iawn, gall gormod o anwedd gronni ac amharu ar insiwleiddio ac effeithlonrwydd ynni eich cartref. Mae anwedd yn digwydd pan fyddwch chi'n dechrau gweld diferion ar y gwydr. Mae anwedd yn arwydd bod lefel y lleithder yn eich cartref yn rhy uchel. Os byddwch yn anwybyddu'r anwedd, gallech ddatblygu problem llwydni ac yn y pen draw fod â phren wedi pydru. Yn ogystal, byddwch yn sylwi ar gost gwresogi uwch oherwydd bydd angen i'ch gwresogydd redeg yn hirach i ddelio â'r lleithder ychwanegol yn y gofod.

Gweld hefyd: Sut i wneud Paent Cartref

Sut i dynnu niwl o ffenestr

Er mai'r opsiwn gorau yw newid y ffenestr sydd wedi'i difrodi yn gyfan gwbl, ni all pawb ddewis y dewis arall hwn oherwydd pa mor ddrud y gall fod, a dyna pam rydw i'n mynd i ddangos rhai ffyrdd eraill i chi ar sut i gael gwared ar niwl ffenestr heb ei ddisodli'n llwyr. Dilynwch y tiwtorial a dysgwch sut i lanhau ffenestr gam wrth gam.

Amnewid ygasged

Ar eich ffenestr wedi'i hinswleiddio, ailosodwch y gasged neu'r ail chwarel o wydr. Er ei fod yn rhatach, mae hefyd yn anoddach nag ailosod y ffenestr gyfan. Mae gan ffenestr wedi'i gwneud o wydr wedi'i inswleiddio sawl cydran. Gellir disodli'r ffenestr gyfan yn llawer haws. Os yw eich ffenestri wedi dyddio, efallai y byddai'n fwy cost-effeithiol eu newid.

Sut i lanhau gwydr: Defnyddiwch chwistrell defogger

I atal y ffenestri rhag niwl, gallwch ddefnyddio chwistrell defogger. Gellir defnyddio hyd yn oed hufen eillio bob pythefnos i drin niwl ffenestr. Am gyfnod byr, efallai y bydd eich ffenestri'n edrych yn lân, fodd bynnag, prif achos niwl ffenestri yw inswleiddio ffenestri annigonol. Yr unig ffordd i drwsio'r broblem yn barhaol yw newid y ffenestr gyfan.

Sut i ddadfogi gwydr ffenestr

Efallai yr hoffech chi ddadfogi ffenestr eich cartref eich hun ac mae hynny'n bosibl hefyd. Rydw i'n mynd i gerdded chi drwy'r broses cam-wrth-gam o sut y llwyddais i defog fy ffenestr gartref.

Gweler prosiectau cynnal a chadw ac atgyweirio cartref DIY eraill a all eich helpu yn eich bywyd bob dydd. Peidiwch â cholli allan ar sut i dynnu staeniau sglein ewinedd oddi ar waliau mewn 7 cam syml a dysgwch sut i gael gwared ar arogl garlleg o'ch dwylo gyda 3 tric!

Delwedd o'r ffenestr

Dyma lun o'r ffenestr dw i'n mynd i'w defog.

Cam 1. Glanhewch y ffenestr

Glanhewch y ffenestr gyda sebon a dŵr.

Cam 2. Sychwch y ffenestr

Defnyddiwch lliain sychlanhau i sychu'r ffenestr.

Cam 3. Rhowch bast dannedd ar eich bys

Rhowch ychydig o bast dannedd ar eich bys. Ni ddylai'r past dannedd rydych chi'n mynd i'w ddefnyddio fod â grisialau ynddo.

Cam 4. Rhowch y past dannedd ar y ffenestr gan ddefnyddio symudiadau crwn

Rhowch y past dannedd ar wydr y ffenestr gyda'ch bysedd mewn mudiant crwn.

Cam 5. Ailadroddwch nes bod y ffenestr gyfan wedi'i gorchuddio

Ailadrodd cam 4 gan roi past dannedd i'r ffenestr gyfan.

Gweld hefyd: Sut i Wneud Ffan Cartref DIY O Hen Oergell

Cam 6. Arhoswch i'r past dannedd sychu

Arhoswch ychydig funudau nes bod y past dannedd yn hollol sych.

Cam 7. Sychwch â lliain sychlanhau

Tynnwch y past dannedd allan drwy ei sychu â lliain sychlanhau.

Cam 8. Bydd eich ffenestr yn cael ei dadfogi

Bydd past dannedd yn helpu i atal y ffenestr rhag niwl.

Fel maen nhw bob amser yn ei ddweud, mae atal yn well na gwella ac mae'n well atal eich ffenestri rhag niwl na dechrau chwilio am ateb. Felly, yr ateb i'r cwestiwn a yw'n bosibl atal niwl ffenestri yn eich cartref yw: ie. Gallwch atal ffenestri rhag niwl yn eich cartref trwy wneud rhai o'r pethau rydw i wedi'u rhestru isod.

Uwchraddio eich amddiffyniad ffenestr

Cael pecyn ar gyfer yffilm ffenestr. Gallwch chi osod ffilm ffenestr ar ben y ffenestr i reoli'r tymheredd. Yn ogystal, mae'n atal dŵr rhag mynd rhwng eich cwareli.

Gosodwch eich ffenestri yn gywir

Sicrhewch fod y person sy'n gosod y ffenestr yn rhywun y gallwch ymddiried ynddo. Dysgwch am brofiad gosod ffenestri eich contractwr trwy ofyn cwestiynau. Gall eich ffitiadau gwydr a seliau fethu o ganlyniad i osod amhriodol.

Dileu Lleithder

Y ffordd orau o ddileu lleithder yw trwy ddefnyddio dadleithydd. Mae lleithder o'r aer a all fynd rhwng y cwareli gwydr yn cael ei dynnu gan ddadleithydd.

Gwiriwch eich ffenestri bob ychydig fisoedd

Gwiriwch y ffenestri, fframiau a seliau. Cyn bod angen gosod ffenestri newydd, edrychwch am arwyddion o draul.

Awyru Eich Cartref

Sicrhewch fod gan y cartref lif aer da. Hyd yn oed yn y gaeaf, cadwch y cefnogwyr chwythu i atal aer poeth rhag glynu at eich ffenestri.

Prynu ffenestri ynni-effeithlon

Buddsoddi mewn ffenestri ynni-effeithlon o ansawdd uchel. Mae chwarter i draean o'r ynni a ddefnyddir yn eich cartref yn cael ei golli oherwydd cynnydd a cholli gwres trwy'ch ffenestri. I ddarganfod a yw eich ffenestri wedi'u gorchuddio â gwarant oes, cysylltwch â'r gwneuthurwr.

Gwybodffordd arall o lanhau ffenestri niwlog? Rhannwch gyda ni!

Albert Evans

Mae Jeremy Cruz yn ddylunydd mewnol enwog ac yn flogiwr angerddol. Gyda dawn greadigol a llygad am fanylion, mae Jeremy wedi trawsnewid sawl gofod yn amgylcheddau byw syfrdanol. Wedi'i eni a'i fagu mewn teulu o benseiri, mae dyluniad yn rhedeg yn ei waed. O oedran ifanc, cafodd ei drochi ym myd estheteg, wedi'i amgylchynu'n gyson gan lasbrintiau a brasluniau.Ar ôl ennill gradd baglor mewn Dylunio Mewnol o brifysgol fawreddog, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddod â'i weledigaeth yn fyw. Gyda blynyddoedd o brofiad yn y diwydiant, mae wedi gweithio gyda chleientiaid proffil uchel, gan ddylunio mannau byw cain sy'n ymgorffori ymarferoldeb a cheinder. Mae ei allu i ddeall hoffterau cleientiaid a thrawsnewid eu breuddwydion yn realiti yn ei osod ar wahân yn y byd dylunio mewnol.Mae angerdd Jeremy am ddylunio mewnol yn ymestyn y tu hwnt i greu gofodau hardd. Fel awdur brwd, mae'n rhannu ei arbenigedd a'i wybodaeth trwy ei flog, Addurno, Dylunio Mewnol, Syniadau ar gyfer Ceginau ac Ystafelloedd Ymolchi. Trwy'r platfform hwn, ei nod yw ysbrydoli ac arwain darllenwyr yn eu hymdrechion dylunio eu hunain. O awgrymiadau a thriciau i'r tueddiadau diweddaraf, mae Jeremy yn darparu mewnwelediadau gwerthfawr sy'n helpu darllenwyr i wneud penderfyniadau gwybodus am eu mannau byw.Gyda ffocws ar geginau ac ystafelloedd ymolchi, mae Jeremy yn credu bod gan yr ardaloedd hyn botensial aruthrol o ran ymarferoldeb ac esthetig.apel. Mae'n credu'n gryf y gall cegin wedi'i dylunio'n dda fod wrth galon cartref, gan feithrin cysylltiadau teuluol a chreadigrwydd coginio. Yn yr un modd, gall ystafell ymolchi wedi'i dylunio'n hyfryd greu gwerddon lleddfol, gan ganiatáu i unigolion ymlacio ac adfywio.Mae blog Jeremy yn adnodd i bobl sy'n frwd dros ddylunio, perchnogion tai, ac unrhyw un sydd am ailwampio eu mannau byw. Mae ei erthyglau yn ennyn diddordeb darllenwyr â delweddau cyfareddol, cyngor arbenigol, a chanllawiau manwl. Trwy ei flog, mae Jeremy yn ymdrechu i rymuso unigolion i greu gofodau personol sy'n adlewyrchu eu personoliaethau unigryw, eu ffordd o fyw a'u chwaeth.Pan nad yw Jeremy yn dylunio nac yn ysgrifennu, gellir ei ddarganfod yn archwilio tueddiadau dylunio newydd, yn ymweld ag orielau celf, neu'n sipian coffi mewn caffis clyd. Mae ei syched am ysbrydoliaeth a dysgu parhaus yn amlwg yn y gofodau crefftus y mae’n eu creu a’r cynnwys craff y mae’n ei rannu. Mae Jeremy Cruz yn enw sy'n gyfystyr â chreadigrwydd, arbenigedd ac arloesedd ym maes dylunio mewnol.