Sut i Gosod Clo Drws

Albert Evans 19-10-2023
Albert Evans
a Sut i osod cawod drydan

Disgrifiad

Ydych chi'n symud i dŷ newydd? Neu a ydych chi wedi cael rhybudd am broblemau yn y gymdogaeth ac yn chwilio am gloeon newydd i gymryd lle'r rhai hen a hen ffasiwn? Mae bob amser yn well bod yn ddiogel nag sori ac rydych chi wedi dod i'r lle perffaith i ddysgu sut i osod cloeon. Rwy’n deall ein bod ni i gyd yn unigolion â therfynau amser sy’n symud rownd y cloc. Yn ogystal, nid yw gweithio gartref yn hawdd iawn, ond yn y diwedd fe wnaeth ein gwneud ni'n fwy pryderus am waith. Dyna pam na allwn wneud amser ar gyfer y tasgau hawsaf, na ddylai gymryd mwy na hanner awr.

Fel y gwelwch, mae popeth yn ansicr yn y cyfnod anodd hwn, ac felly mae prisiau ym mhob maes, ar wahanol nwyddau, wedi cynyddu llawer. Mae ffioedd gwasanaeth hefyd wedi mynd yn rhy drwm ac yn y pen draw yn effeithio'n fawr ar ein pocedi. Ar ben hynny, pam ddylem ni wario ein harian caled ar rywbeth y gallwn ei wneud yn hawdd gyda dril ac ychydig o fesurau diogelwch yn eu lle? Gyda hynny mewn golwg, heddiw rydyn ni'n mynd i siarad am sut i osod clo drws ac rydyn ni'n mynd i fynd i'r afael â'r canlynol:

(a) Sut i osod clo a handlen ar y drws? Os meistrolwch y rhan hon, byddwch hefyd yn deall yn hawdd,

(b) Sut i osod clo ar ddrws ystafell wely, a

(c) Sut i osod cloar ddrws newydd

Yn dibynnu ar y gwahanol fathau o gloeon drws mortais, gall gweithrediad amrywio. Ond, er hwylustod fy narllenwyr, rwy'n defnyddio'r pecyn doorknob traddodiadol. Daw'r setiau clo fel pecynnau cyflawn o allweddi, handlen drws a set clo. Yma byddaf yn dangos i chi y broses gyfan o sut i roi clo ar ddrws pren, o osod un newydd yn lle hen ddolen, oherwydd efallai nad ydych yn symud tŷ i roi handlen newydd, ond yn syml oherwydd eich bod chi eisiau i newid dolenni drws hynaf eich cartref er tawelwch meddwl.

Wel, digon ar y bullshit. Gadewch i ni symud ymlaen at y broses wirioneddol o sut i osod clo drws. Ond yn gyntaf, byddaf yn dangos i chi sut i gael gwared ar yr hen handlen. Mae'r rhan hon o'r broses yn syml a'r cyfan sydd angen i chi ei wneud yw bod ychydig yn ofalus. Cymerwch sgriwdreifer o'ch dewis. Mae'n well gennyf bob amser sgriwdreifers Philips oherwydd eu cywirdeb. Beth bynnag, gwyliwch ble mae'r sgriwiau. Yn ddelfrydol, dylent fod ar yr ochrau neu uwchben y doorknob. Nawr, tynnwch y sgriwiau o'r tu mewn i'r handlen. Unwaith y byddwch chi'n tynnu'r sgriwiau, bydd yr handlen yn dod i ffwrdd a rhaid i chi nawr ei dynnu o ochr arall y drws. Bydd y broses o dynnu'r handlen yn cael ei dilyn gan dynnu'r sgriwiau gyda chymorth sgriwdreifer.

Gweld hefyd: Sut i Wneud Llwydni Sment Gan Ddefnyddio Pren

Y sgriwiauy byddwch yn dadsgriwio yw'r rhai sy'n hygyrch o ochr y plât clo. Mae dadsgriwio nhw yn rhyddhau'r cynulliad clo cyfan ynghyd â'r plât a bydd y ddau yn dod i ffwrdd fel darnau ar wahân. Mae'r cam olaf yn cynnwys tynnu'r sgriwiau sy'n diogelu plât taro'r drws a'u llacio yn cwblhau'r broses o dynnu'r hen ddolen drws. Nawr byddaf yn symud ymlaen i'r broses gosod clo.

Cam 1. Nodwch rannau'r pecyn clo drws

Fel y soniwyd yn y llun, mae'n hawdd deall pa ran sy'n mynd i ble. Os ydych chi'n bryderus neu'n ddryslyd, gallwch hefyd gyfeirio at y llawlyfr cyfarwyddiadau sy'n dod gyda'r handlen. Rhaid crybwyll yr holl fanylion perthnasol yno.

Cam 2. Gweithio ar gorff y clo

Rhowch gorff y clo yn y drws. Byddwch yn ofalus i beidio â defnyddio grym creulon os nad yw'r corff clo yn ffitio i'r gofod y tu mewn i'r drws. Gwiriwch fwlch y drws a chlowch fesuriadau'r corff. Os ydynt yn cyfateb, mae'n golygu y bydd y clo yn ffitio a bod yn rhaid ei fewnosod yn ofalus.

Cam 3. Sgriwiwch gorff y clo yn dynn

Mae hyn yn gofyn am ddefnyddio tyrnsgriw trydan. Cymerwch un sgriw ar ôl y llall fel y dangosir yn y llun a'u tynhau'n ddiogel.

Cam 4. Ychwanegu Gorchuddion Twll y Knob

Mae'r cam hwn fwy neu lai yn hunanesboniadol. Rhowch ytrin cloriau.

Cam 5. Mewnosodwch yr handlen allanol

Gosodwch y ddolen allanol ar ochr arall y drws. Rhaid iddo ffitio'n berffaith yn y gofod.

Cam 6. Gosodwch y ddolen fewnol i'r handlen allanol

Dyma'r rhan anodd. Bydd y handlen fewnol a'r handlen allanol yn cwrdd o fewn y cynulliad clo a dylent wneud hynny heb unrhyw wrthwynebiad. Er mwyn sicrhau eu bod yn ffitio'n dda, y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw symud unrhyw un o'r dolenni unwaith. Os gwelwch fod yr un arall yn symud ynghyd â'r un yn eich llaw, mae hynny'n golygu eich bod wedi gwneud pethau'n iawn.

Cam 7. Ychwanegwch y sgriw sy'n dal y dolenni at ei gilydd

Rhowch y dolenni fel bod y sgriw yn aros ynghlwm.

Cam 8. Ychwanegu Gorchuddion Twll Clo

Cymerwch y tyllau clo a'u cysylltu wrth y drws.

Cam 9. Profwch a yw'n gweithio

Voilà! Mae'r gosodiad clo yn cael ei wneud ac nid oes angen i chi wneud unrhyw beth arall ar hyn o bryd. Unwaith y byddwch wedi meistroli'r broses hon, gallwch roi cynnig ar systemau clo mwy cymhleth, a byddwch hefyd yn gwybod sut i osod cloeon ar ddrysau newydd. Cofiwch fod y broses sylfaenol yr un peth ar gyfer pob un ohonynt. Pob lwc!

Edrychwch ar brosiectau cynnal a chadw ac atgyweirio cartref eraill a fydd yn eich helpu yn eich bywyd bob dydd! Sut i osod drws llithro mewn 9 cam hawdd

Gweld hefyd: Sut i gadw rhosod yn fyw yn hirach mewn fâs. Awgrymiadau a chyfarwyddiadau defnyddiol

Albert Evans

Mae Jeremy Cruz yn ddylunydd mewnol enwog ac yn flogiwr angerddol. Gyda dawn greadigol a llygad am fanylion, mae Jeremy wedi trawsnewid sawl gofod yn amgylcheddau byw syfrdanol. Wedi'i eni a'i fagu mewn teulu o benseiri, mae dyluniad yn rhedeg yn ei waed. O oedran ifanc, cafodd ei drochi ym myd estheteg, wedi'i amgylchynu'n gyson gan lasbrintiau a brasluniau.Ar ôl ennill gradd baglor mewn Dylunio Mewnol o brifysgol fawreddog, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddod â'i weledigaeth yn fyw. Gyda blynyddoedd o brofiad yn y diwydiant, mae wedi gweithio gyda chleientiaid proffil uchel, gan ddylunio mannau byw cain sy'n ymgorffori ymarferoldeb a cheinder. Mae ei allu i ddeall hoffterau cleientiaid a thrawsnewid eu breuddwydion yn realiti yn ei osod ar wahân yn y byd dylunio mewnol.Mae angerdd Jeremy am ddylunio mewnol yn ymestyn y tu hwnt i greu gofodau hardd. Fel awdur brwd, mae'n rhannu ei arbenigedd a'i wybodaeth trwy ei flog, Addurno, Dylunio Mewnol, Syniadau ar gyfer Ceginau ac Ystafelloedd Ymolchi. Trwy'r platfform hwn, ei nod yw ysbrydoli ac arwain darllenwyr yn eu hymdrechion dylunio eu hunain. O awgrymiadau a thriciau i'r tueddiadau diweddaraf, mae Jeremy yn darparu mewnwelediadau gwerthfawr sy'n helpu darllenwyr i wneud penderfyniadau gwybodus am eu mannau byw.Gyda ffocws ar geginau ac ystafelloedd ymolchi, mae Jeremy yn credu bod gan yr ardaloedd hyn botensial aruthrol o ran ymarferoldeb ac esthetig.apel. Mae'n credu'n gryf y gall cegin wedi'i dylunio'n dda fod wrth galon cartref, gan feithrin cysylltiadau teuluol a chreadigrwydd coginio. Yn yr un modd, gall ystafell ymolchi wedi'i dylunio'n hyfryd greu gwerddon lleddfol, gan ganiatáu i unigolion ymlacio ac adfywio.Mae blog Jeremy yn adnodd i bobl sy'n frwd dros ddylunio, perchnogion tai, ac unrhyw un sydd am ailwampio eu mannau byw. Mae ei erthyglau yn ennyn diddordeb darllenwyr â delweddau cyfareddol, cyngor arbenigol, a chanllawiau manwl. Trwy ei flog, mae Jeremy yn ymdrechu i rymuso unigolion i greu gofodau personol sy'n adlewyrchu eu personoliaethau unigryw, eu ffordd o fyw a'u chwaeth.Pan nad yw Jeremy yn dylunio nac yn ysgrifennu, gellir ei ddarganfod yn archwilio tueddiadau dylunio newydd, yn ymweld ag orielau celf, neu'n sipian coffi mewn caffis clyd. Mae ei syched am ysbrydoliaeth a dysgu parhaus yn amlwg yn y gofodau crefftus y mae’n eu creu a’r cynnwys craff y mae’n ei rannu. Mae Jeremy Cruz yn enw sy'n gyfystyr â chreadigrwydd, arbenigedd ac arloesedd ym maes dylunio mewnol.