Sut i Wneud Ffens Bren Cam wrth Gam mewn 8 Cam

Albert Evans 19-10-2023
Albert Evans

Disgrifiad

Pan fo angen ffin iard gefn, ffens bren yw un o'r opsiynau cyntaf y mae'r rhan fwyaf o bobl yn eu hystyried i ddarparu'r cyfuniad perffaith o breifatrwydd a diogelwch. Nid yw mor solet â wal, ond nid yw'n cymryd bron dim amser i osod ffens bren syml o'i gymharu ag adeiladu wal.

Gan fod pren yn ddeunydd naturiol, mae hefyd yn ychwanegu llawer o swyn i'r ardd. . Mantais arall ffens gardd bren yw y gallwch chi addasu preifatrwydd neu ddiogelwch trwy gynyddu'r pellter rhwng y pyst neu uchder y ffens.

Mae hefyd yn eithaf amlbwrpas, oherwydd gall ei ddyluniad addasu i wahanol arddulliau, o'r ffens delltwaith clasurol i'r ffens fwyaf gwledig. O'r holl arddulliau, y ffens biced yw'r mwyaf swynol. Mae'n brydferth a gall ddarparu preifatrwydd a diogelwch heb rwystro golygfa'r iard gefn yn llwyr.

Mae angen rhywfaint o brofiad a gwybodaeth i ddysgu sut i wneud ffens bren, ond mae'n rhywbeth y gallwch chi ei wneud heb gymorth proffesiynol os ydych chi'n prynu pyst a phlanciau wedi'u torri ymlaen llaw mewn siop galedwedd. Un o fanteision adeiladu eich ffens eich hun yw y gallwch chi benderfynu pa mor uchel y dylai'r ffens fod a faint o le y dylid ei adael rhwng y byrddau.

Crëais y tiwtorial hwn i ddangos i chi sut i wneud ffens o bren gam wrth gam. Gallwch brynu polion abyrddau rhag-dorri neu dorri pren i faint os ydych yn weithiwr coed profiadol. Pa bynnag opsiwn a ddewiswch, byddwch yn arbed costau gosod ffens.

Cyn i chi ddechrau, dylech hefyd gadw'r pwyntiau canlynol mewn cof:

  • Rhaid i'r pyst sy'n cynnal y ffens fod. cryf. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis proffil mwy trwchus a'u gosod yn ddigon dwfn yn y ddaear fel bod gennych ffens syth a fydd yn sefyll i fyny yn ystod gwyntoedd cryfion a stormydd.
  • Dewiswch sgriwiau neu golfachau dur gwrthstaen neu ddur galfanedig a fydd yn fuddugol' t rhwd dros amser.
  • Penderfynwch ar y math o bren yn seiliedig ar eich cyllideb a gwydnwch y defnydd.

Gweler hefyd: Sut i gael gwared ar fwsogl o'r to

Cam 1 – Cydosod y deunyddiau

I ddysgu sut i wneud ffens bren, bydd angen planciau a physt pren wedi'u proffilio, tâp mesur a phensil, sgriwiau, tyrnsgriw a rhaw.

Cam 2 - Defnyddiwch y rhaw i gloddio'r pridd ar gyfer y pyst

Cloddiwch dyllau yn y pridd yn yr aliniad rydych chi am i'ch lloc wedi'i ffensio fod. pren. Dylai'r pellter rhwng y tyllau yn y ddaear gyfateb i hyd y planciau pren y byddwch yn eu defnyddio.

Cam 3 - Gosodwch y pyst pren yn y tyllau

Gosodwch y pyst pren i mewn i'r tyllau tyllau a gloddiasoch. Yna cywasgu'r pridd o'u cwmpas i'w cadwdynn.

Cam 4 - Marciwch y llinellau gwrthbwyso ar frig a gwaelod y pyst

Defnyddiwch y tâp mesur a'r pensil i fesur a marcio llinell wrthbwyso 10 cm ar y brig a gwaelod y pyst.

Cam 5 - Clampiwch y planciau pren yn llorweddol

Defnyddiwch y sgriwdreifer a'r sgriwiau i ddiogelu'r planciau pren, gan eu cysylltu'n llorweddol i'r pyst yn yr aliniad chi wedi ei nodi yn y cam blaenorol. Bydd y planciau llorweddol hyn yn gweithredu fel rheiliau ffens y bydd y planciau eraill yn glynu wrthynt. Dylai fod planc o bren ar y brig ac un arall ar y gwaelod rhwng dau bostyn.

Cam 6 - Gosodwch y planciau yn fertigol a nodwch eu lled

Gosodwch y planciau o bren yn fertigol ar y rheiliau i'w leinio a marcio eu lled fel eich bod yn gwybod ble i gysylltu'r planciau.

Cam 7 - Cysylltwch y planciau fertigol

Sgriwiwch y planciau pren yn fertigol i'r rheiliau, gan gyfeirio at y pwyntiau a nodir, gan eu bylchu yr un pellter â'u lled. Bydd hyn yn creu effaith ffens biced.

Gweld hefyd: Prosiect i Blant gan Homify

Gweler hefyd: Sut i growtio teils

Cam 8 - Ailadrodd ar draws yr ardal

Eich pren ffens yn barod. Gallwch ailadrodd y broses i greu ffens breifatrwydd mawr neu fach ar hyd y ffin neu'r ardal rydych chi ei heisiau.

Awgrymiadau i'ch ffens bara'n hirach:

Gall trefn cynnal a chadw rheolaidd ymestyn oes eich ffens bren. Dyma beth sydd angen i chi ei wneud:

Gweld hefyd: Sut i Golchi Lliw Tei am y Tro Cyntaf mewn 11 Cam Hawdd
  • Gorchuddiwch y pren gyda seliwr neu baent sy'n gwrthsefyll dŵr i'w ddiogelu rhag bod yn agored i leithder yn gyson. Fel arall, bydd y pren yn amsugno lleithder, gan achosi warping, cracio neu bydru.
  • Sicrhewch fod y draeniad o amgylch y ffens yn dda. Fel arall, gall dod i gysylltiad cyson â dŵr niweidio'r pyst yn y ddaear a gwanhau'r ffens.
  • Archwiliwch y ffens yn rheolaidd i ailosod unrhyw sgriwiau neu golfachau sydd wedi torri.
  • Os sylwch ar holltau yn y pren , seliwch ef â glud gwrth-ddŵr i atal difrod pellach.
  • Golchwch y ffens o leiaf unwaith y flwyddyn gyda golchwr pŵer i gael gwared ar faw, llwydni a mwsogl.
  • Torri llwyni neu lwyni yn ôl. sy'n pwyso yn erbyn y ffens gan y gallant newid yr aliniad.
  • Bob dwy i dair blynedd, ail-gymhwyso'r seliwr neu'r cotio ar ôl glanhau'r ffens yn gyntaf, tynnu neu sandio'r haenen flaenorol o baent neu seliwr ac yna defnyddio'r seliwr newydd haen.

Gweler hefyd: Sut i ddrilio wal frics

Albert Evans

Mae Jeremy Cruz yn ddylunydd mewnol enwog ac yn flogiwr angerddol. Gyda dawn greadigol a llygad am fanylion, mae Jeremy wedi trawsnewid sawl gofod yn amgylcheddau byw syfrdanol. Wedi'i eni a'i fagu mewn teulu o benseiri, mae dyluniad yn rhedeg yn ei waed. O oedran ifanc, cafodd ei drochi ym myd estheteg, wedi'i amgylchynu'n gyson gan lasbrintiau a brasluniau.Ar ôl ennill gradd baglor mewn Dylunio Mewnol o brifysgol fawreddog, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddod â'i weledigaeth yn fyw. Gyda blynyddoedd o brofiad yn y diwydiant, mae wedi gweithio gyda chleientiaid proffil uchel, gan ddylunio mannau byw cain sy'n ymgorffori ymarferoldeb a cheinder. Mae ei allu i ddeall hoffterau cleientiaid a thrawsnewid eu breuddwydion yn realiti yn ei osod ar wahân yn y byd dylunio mewnol.Mae angerdd Jeremy am ddylunio mewnol yn ymestyn y tu hwnt i greu gofodau hardd. Fel awdur brwd, mae'n rhannu ei arbenigedd a'i wybodaeth trwy ei flog, Addurno, Dylunio Mewnol, Syniadau ar gyfer Ceginau ac Ystafelloedd Ymolchi. Trwy'r platfform hwn, ei nod yw ysbrydoli ac arwain darllenwyr yn eu hymdrechion dylunio eu hunain. O awgrymiadau a thriciau i'r tueddiadau diweddaraf, mae Jeremy yn darparu mewnwelediadau gwerthfawr sy'n helpu darllenwyr i wneud penderfyniadau gwybodus am eu mannau byw.Gyda ffocws ar geginau ac ystafelloedd ymolchi, mae Jeremy yn credu bod gan yr ardaloedd hyn botensial aruthrol o ran ymarferoldeb ac esthetig.apel. Mae'n credu'n gryf y gall cegin wedi'i dylunio'n dda fod wrth galon cartref, gan feithrin cysylltiadau teuluol a chreadigrwydd coginio. Yn yr un modd, gall ystafell ymolchi wedi'i dylunio'n hyfryd greu gwerddon lleddfol, gan ganiatáu i unigolion ymlacio ac adfywio.Mae blog Jeremy yn adnodd i bobl sy'n frwd dros ddylunio, perchnogion tai, ac unrhyw un sydd am ailwampio eu mannau byw. Mae ei erthyglau yn ennyn diddordeb darllenwyr â delweddau cyfareddol, cyngor arbenigol, a chanllawiau manwl. Trwy ei flog, mae Jeremy yn ymdrechu i rymuso unigolion i greu gofodau personol sy'n adlewyrchu eu personoliaethau unigryw, eu ffordd o fyw a'u chwaeth.Pan nad yw Jeremy yn dylunio nac yn ysgrifennu, gellir ei ddarganfod yn archwilio tueddiadau dylunio newydd, yn ymweld ag orielau celf, neu'n sipian coffi mewn caffis clyd. Mae ei syched am ysbrydoliaeth a dysgu parhaus yn amlwg yn y gofodau crefftus y mae’n eu creu a’r cynnwys craff y mae’n ei rannu. Mae Jeremy Cruz yn enw sy'n gyfystyr â chreadigrwydd, arbenigedd ac arloesedd ym maes dylunio mewnol.