Gardd Tylwyth Teg Bach: Sut i Wneud Gardd Tylwyth Teg mewn 9 Cam Syml

Albert Evans 19-10-2023
Albert Evans

Disgrifiad

Mae planhigion yn brydferth a rhaid eu hamddiffyn a gofalu amdanynt. Mae natur yn elfennol o hardd ym mhob ffordd. Mae tyfu planhigion, eu lluosogi a'u hailblannu yn eich gardd yn ffyrdd o ddod â natur yn nes atoch chi.

Gall eich iard gefn fod yn lloches, yn noddfa heddwch y dylai pob cartref ei chael. Os oes gennych hamog a / neu gadeiriau cyfforddus yn yr ardd, mae yna nifer o ysbrydoliaeth garddio y gallwch eu defnyddio i addurno'ch iard gefn a'i gwneud hyd yn oed yn fwy dymunol.

Heb os, un o'r syniadau addurno gorau i'w ychwanegu at eich gardd yw'r ardd dylwyth teg fach.

Wedi'r cyfan, nid yn unig y mae'r mathau hyn o erddi bach yn hawdd i'w gwneud ac yn swynol i'r llygad, ond hefyd gweithredu fel dargyfeiriad a gwrthdyniad i'r holl blant yn eich cartref. Gallwch roi rhwydd hynt i ddychymyg eich plentyn drwy osod gwahanol terrariums a gerddi tylwyth teg ar y gwely blodau.

Nid oes angen unrhyw ddeunyddiau drud i ddysgu sut i wneud gardd dylwyth teg. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw potio pridd, planhigion mewn potiau a phethau eraill sydd gennych yn barod yn eich tŷ yn ôl pob tebyg.

Mae llawer o syniadau ar gyfer gerddi tylwyth teg a gallwch ddewis modelau parod i'w prynu. Fodd bynnag, i'r ychydig hynny sy'n caru her, gall adeiladu gardd dylwyth teg ar eich pen eich hun fod yn rhywbeth hwyliog a braf i'ch diddanu.

Yn y prosiect DIY bach hwn, rydyn ni'n rhoi i chichi'r holl gamau ar sut i wneud gardd dylwyth teg gartref. Gwisgwch eich menig garddio a rhoi trefn ar eich offer. Hefyd, mae'r prosiect hwn yn hynod o hwyl. Gwahoddwch y plant i ymuno â chi wrth i chi gychwyn ar antur stori dylwyth teg. Bodlonwch greadigrwydd plant a'u difyrru am oriau gyda'r syniad gardd fach hwn!

Cam 1 – Casglu Deunyddiau

Casglwch yr holl ddeunyddiau sydd eu hangen i wneud tŷ o dylwyth teg yn eich gardd. Mae'r rhestr fer isod yn rhoi syniad i chi o'r deunyddiau y bydd eu hangen arnoch chi:

a) Pot planhigyn diamedr 40 cm – Mae angen pot mawr arnoch i greu gardd y tylwyth teg.

b) Uwchbridd – A fydd yn cael ei ddefnyddio fel haen waelod eich gardd dylwyth teg.

c) Adar – Tŷ Aderyn neu unrhyw fath arall o dŷ tegan i'w ychwanegu at eich gardd dylwyth teg.

d) Graean Brown – Mae angen graean brown i greu llwybr i’r tylwyth teg.

Gweld hefyd: Sut i Wneud Addurn Nadolig ar gyfer Drws Fflat

e) Graean Gwyn – Bydd y graean gwyn yn cael ei ddefnyddio fel cyferbyniad i’r graean brown naturiol.

f) Planhigion

g) Planhigion suddlon – Planhigion y gallwch eu defnyddio wrth ymyl y tylwyth teg.

h) Adar Porslen – Defnyddir deunyddiau addurnol fel Adar Ceramig i addurno’r ardd fach.

i) Cerrig – Cerrig mân a cherrig yn creu llwybrau ar gyfer gardddy ytylwyth teg.

j) Rhaw arddio – Teclyn garddio bach a fydd yn helpu i roi’r ddaear yn y pot planhigion a fwriedir ar gyfer eich tylwyth teg.

Y posibiliadau o ddefnyddio garddio i addurno’r tŷ neu’r ardd yn ddiddiwedd! Yn ogystal â'r ardd dylwyth teg fach hon, gallwch, er enghraifft, wneud ffrâm fyw gyda suddlon i addurno'ch amgylchedd dan do!

Cam 2 – Arllwyswch y pridd i'r pot plannu

Unwaith y bydd gennych yr holl ddeunyddiau sydd eu hangen i wneud yr ardd dylwyth teg, gallwch ddechrau cam cyntaf y prosiect. Yn y pot mawr, arllwyswch eich uwchbridd i ffurfio sylfaen.

Defnyddiwch botyn planhigion mawr i wneud eich tylwyth teg. Wedi'r cyfan, mae'r prosiect hwn fel creu gardd fach mewn planhigyn mewn pot. Dewiswch yr un mwyaf y gallwch chi ddod o hyd iddo mewn diamedr.

Bydd y camau nesaf yn rhoi mwy o fanylion ar sut i wneud gardd dylwyth teg gartref.

Cam 3 – Rhowch y planhigion ar wyneb y pot mawr

Unwaith y bydd y ddaear a ddefnyddir fel sylfaen wedi ei gosod yn y pot mawr, defnyddiwch yr arwyneb i ychwanegu'r planhigion. Cymmer ddau botyn planhigol bychan a'u gosod yn un o gorneli y pot.

Rhowch ychydig o greigiau yn y canol rhwng y ddau bot.

Cam 4 – Gosodwch y ty adar wrth ymyl y planhigion

Mae addurno gardd dylwyth teg yn gofyn am ddefnyddio deunyddiau hudolus. A dyna gam nesaf y DIY hwn. Tigallwch ddefnyddio teganau bach a phethau sydd gennych eisoes yn eich tŷ fel addurniadau.

Rhowch dŷ adar bach mewn lliwiau llachar wrth ymyl y planhigion.

Mae eich tylwyth teg yn dal yn anghyflawn. Mae yna bethau eraill i'w gwneud gan ddefnyddio'r deunyddiau eraill rydyn ni wedi'u gwahanu. Dewch i ni!

Cam 5 – Gwnewch lwybr graean lliw brown ar gyfer eich cwt adar

Gan ddefnyddio graean brown a cherrig mân gallwch greu llwybr gardd bychan i'r cwt adar.

Graean brown yn rhoi golwg llyfr stori i'ch gardd dylwyth teg. Syniad cyffredin arall ar gyfer y math hwn o ardd fach yw ychwanegu corachod bach a chorachod i gwblhau'r edrychiad.

Cam 6 – Rhowch gerrig graean gwyn yn y mannau gwag ar yr ochr chwith

Defnyddiwch y graean gwyn i gwblhau'r lle gwag ar ochr chwith y llwybr a wnaethoch yn y cam blaenorol. Gadewch ochr arall y llwybr heb ei orchuddio, gan ddangos haenen y pridd.

Cam 7 – Ychwanegu rhai suddlon naturiol i greu llystyfiant

Gellir ychwanegu planhigion suddlon bach i roi mwy o wyrddni i gardd y tylwyth teg.

Addurnwch eich gardd dylwyth teg sut bynnag y dymunwch. Fodd bynnag, rhowch ffafriaeth i ddeunyddiau naturiol a defnyddiwch bridd organig ac eitemau ecolegol i gwblhau'r edrychiad hudolus.

Cam 8 – Defnyddiwch adar ac anifeiliaid ceramig neu borslen

Gardd otylwyth teg yn anghyflawn heb adar ac anifeiliaid. Os oes gennych anifeiliaid bach clai neu gerameg, rhowch nhw'n ysgafn wrth ymyl llwybr gardd y tylwyth teg.

Mae'r rhain yn gamau syml a swynol i greu gardd dylwyth teg gan ddefnyddio cyn lleied â phosibl o ddeunyddiau sy'n hawdd dod o hyd iddynt.

Gweld hefyd: Sut i Glymu Lliw mewn 7 Cam

Broke fâs ceramig yn ceisio gwneud y DIY hwn? Dim problem! Gallwch chi ei ddefnyddio i wneud y grefft hon sy'n ailgylchu fasys sydd wedi torri!

Cam 9 – Mae'r ardd dylwyth teg yn barod

Mae hwn yn cwblhau ein canllaw ar sut i wneud gardd dylwyth teg gartref gan ddefnyddio syml defnyddiau.

Gallwch chi osod yr ardd dylwyth teg ger eich drws ffrynt i groesawu pobl, er enghraifft. Mae rhai pobl yn creu tai tylwyth teg artistig ac yn eu gwneud yn ganolbwynt atyniad yn eu iardiau cefn, sydd hefyd yn syniad gwych.

Gobeithiwn na fydd un ty tylwyth teg yn ddigon a byddwch yn creu tirwedd fach gyda stori tylwyth teg gardd yn eich iard gefn. Dewch â hud y tylwyth teg yn ôl i'ch bywyd.

Mae pawb angen gardd dylwyth teg i greu tirwedd awyr agored ymlaciol a hudolus.

Byddai'r plant rydych chi'n eu hadnabod wrth eu bodd yn cael tylwyth teg gardd dylwyth teg yn yr iard gefn?

Albert Evans

Mae Jeremy Cruz yn ddylunydd mewnol enwog ac yn flogiwr angerddol. Gyda dawn greadigol a llygad am fanylion, mae Jeremy wedi trawsnewid sawl gofod yn amgylcheddau byw syfrdanol. Wedi'i eni a'i fagu mewn teulu o benseiri, mae dyluniad yn rhedeg yn ei waed. O oedran ifanc, cafodd ei drochi ym myd estheteg, wedi'i amgylchynu'n gyson gan lasbrintiau a brasluniau.Ar ôl ennill gradd baglor mewn Dylunio Mewnol o brifysgol fawreddog, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddod â'i weledigaeth yn fyw. Gyda blynyddoedd o brofiad yn y diwydiant, mae wedi gweithio gyda chleientiaid proffil uchel, gan ddylunio mannau byw cain sy'n ymgorffori ymarferoldeb a cheinder. Mae ei allu i ddeall hoffterau cleientiaid a thrawsnewid eu breuddwydion yn realiti yn ei osod ar wahân yn y byd dylunio mewnol.Mae angerdd Jeremy am ddylunio mewnol yn ymestyn y tu hwnt i greu gofodau hardd. Fel awdur brwd, mae'n rhannu ei arbenigedd a'i wybodaeth trwy ei flog, Addurno, Dylunio Mewnol, Syniadau ar gyfer Ceginau ac Ystafelloedd Ymolchi. Trwy'r platfform hwn, ei nod yw ysbrydoli ac arwain darllenwyr yn eu hymdrechion dylunio eu hunain. O awgrymiadau a thriciau i'r tueddiadau diweddaraf, mae Jeremy yn darparu mewnwelediadau gwerthfawr sy'n helpu darllenwyr i wneud penderfyniadau gwybodus am eu mannau byw.Gyda ffocws ar geginau ac ystafelloedd ymolchi, mae Jeremy yn credu bod gan yr ardaloedd hyn botensial aruthrol o ran ymarferoldeb ac esthetig.apel. Mae'n credu'n gryf y gall cegin wedi'i dylunio'n dda fod wrth galon cartref, gan feithrin cysylltiadau teuluol a chreadigrwydd coginio. Yn yr un modd, gall ystafell ymolchi wedi'i dylunio'n hyfryd greu gwerddon lleddfol, gan ganiatáu i unigolion ymlacio ac adfywio.Mae blog Jeremy yn adnodd i bobl sy'n frwd dros ddylunio, perchnogion tai, ac unrhyw un sydd am ailwampio eu mannau byw. Mae ei erthyglau yn ennyn diddordeb darllenwyr â delweddau cyfareddol, cyngor arbenigol, a chanllawiau manwl. Trwy ei flog, mae Jeremy yn ymdrechu i rymuso unigolion i greu gofodau personol sy'n adlewyrchu eu personoliaethau unigryw, eu ffordd o fyw a'u chwaeth.Pan nad yw Jeremy yn dylunio nac yn ysgrifennu, gellir ei ddarganfod yn archwilio tueddiadau dylunio newydd, yn ymweld ag orielau celf, neu'n sipian coffi mewn caffis clyd. Mae ei syched am ysbrydoliaeth a dysgu parhaus yn amlwg yn y gofodau crefftus y mae’n eu creu a’r cynnwys craff y mae’n ei rannu. Mae Jeremy Cruz yn enw sy'n gyfystyr â chreadigrwydd, arbenigedd ac arloesedd ym maes dylunio mewnol.