Sut i Lanhau Panel Solar mewn 8 Awgrym Cyflym a Diogel

Albert Evans 19-10-2023
Albert Evans

Disgrifiad

Ar adegau o argyfwng economaidd ac ynni, rydych yn sicr wedi clywed am baneli solar. Maent yn ddewisiadau amgen effeithlon a chynyddol rhatach i'w defnyddio fel ffynhonnell ynni.

Ond fel unrhyw fath o beth a gaffaelwyd, ac sy'n cael ei ddefnyddio'n barhaus mewn amgylchedd allanol, mae angen gofal penodol ar y panel solar fel bod ganddo wydnwch hir.

Un o achosion mwyaf traul ar y panel solar yw cronni baw, llwch, dail, ymhlith eraill. A chan eu bod yn elfennau sy'n gyffredin i weithrediad amser, mae'n bwysig iawn cynnal yr arferiad o lanhau'r paneli hyn.

Ond cyn i ni fynd ymlaen at yr awgrymiadau hyn, gadewch i ni fynd at bwynt pwysig iawn arall ar y pwnc hwn: cynnal a chadw.

Sut i gynnal paneli solar:

 • Sicrhewch fod y paneli solar yn gweithio a bod y gwrthdroyddion yn dangos goleuadau gwyrdd.
 • Os nad ydynt yn fflachio, rydych yn gwastraffu arian oherwydd nad yw eich defnydd o drydan yn cael ei ddigolledu.
 • Cadwch y paneli solar allan o'r cysgod oherwydd eu bod yn cynhyrchu llai o ynni pan nad ydynt yn agored i olau solar.
 • Mae dyfeisiau monitro yn rhoi gwybod i chi faint o CO2 rydych chi'n ei ollwng i'r atmosffer a faint rydych chi'n gwella'r amgylchedd.
 • I wneud y gorau o waith cynnal a chadw paneli solar, olrhain perfformiad dyddiol.

IeMae’n hanfodol cofnodi faint o ynni a gynhyrchwyd ar amser cyson bob dydd a gwneud cymariaethau pan fo’r tywydd yn gymylog.

Gweld hefyd: Sut i Ofalu am Blanhigyn Zebrina Calathea

A nawr eich bod wedi gwirio awgrymiadau da ar gynnal eich panel, mae'n bryd gwybod sut i'w lanhau. Dewch i ni ei weld gyda'n gilydd?

Dilynwch fi ar erthygl arall gydag awgrymiadau DIY ac ysgrifennwch bopeth sydd ei angen arnoch!

Gweld hefyd: Sut i Wneud Cannwyll Cinnamon Aromatig mewn 12 Cam

Cam 1: Dewiswch ddiwrnod cymylog i lanhau

Dewiswch ddiwrnod cymylog i lanhau'ch panel solar. Felly, rydych chi'n osgoi gwastraffu'r cyfle i gynhyrchu ynni ag ef.

Cam 2: Dechreuwch lanhau'ch paneli solar

Mae defnyddio'r bibell i lanhau'r panel solar yn syniad gwych pan mai dim ond llwch cronedig yw'r brif broblem.

Cam 3: Ar gyfer glanhau dyfnach

Os ydych chi eisiau glanhau'n drylwyr, llenwch y bwced â dŵr ac ychwanegwch ychydig bach o lanedydd.

Cam 4: Golchwch wyneb y paneli yn ysgafn

Defnyddiwch sbwng neu sbwng meddal i lanhau wyneb y paneli yn ofalus.

Cam 5: Rinsiwch y paneli

Cysylltwch y bibell eto a rinsiwch wyneb sebonllyd y paneli solar.

 • Gweler hefyd: sut i lanhau'r nenfwd mewn 8 cam syml.

Cam 6: Defnyddiwch squeegee i gael gwared ar ddŵr dros ben

Sychwch wyneb y panel yn drylwyr gan ddefnyddio squeegee. Byddwch yn ofalus i beidio â gorfodi'r bwrdd yn rhy galed wrth ei sychu.

Cam 7:Gadewch iddo sychu

Nawr arhoswch tra bod y paneli yn hollol sych.

Cam 8: Canlyniad terfynol

Fel hyn bydd eich panel solar yn hollol lân.

Dyma fel oedd hi cyn glanhau

Roedd yn eithaf budr, onid oedd?

A dyna sut roedd yn gofalu am lanhau

Nawr mae'r panel yn llawer mwy tebygol o ddal mwy o ynni solar i bweru'r tŷ!

Mwy o awgrymiadau ar gyfer glanhau ar gyfer y panel solar:

 • Peidiwch â defnyddio cynhyrchion sgraffiniol.
 • Dewiswch lanhawr sy'n fioddiraddadwy.
 • Mae glanhau aml yn hwyluso cynnal a chadw.
 • 8>
 • Cymerwch ofal wrth ddringo ar y to.
 • Dewiswch gitiau glanhau ar gyfer paneli solar.

Felly, oeddech chi'n hoffi'r awgrymiadau? Manteisiwch ar y cyfle hefyd i edrych ar y 7 ffordd ddarbodus hyn o gynhesu'ch pwll!

Ac a oes gennych chi awgrymiadau hefyd ar sut i lanhau'r panel solar? Gadewch eich sylw!

Albert Evans

Mae Jeremy Cruz yn ddylunydd mewnol enwog ac yn flogiwr angerddol. Gyda dawn greadigol a llygad am fanylion, mae Jeremy wedi trawsnewid sawl gofod yn amgylcheddau byw syfrdanol. Wedi'i eni a'i fagu mewn teulu o benseiri, mae dyluniad yn rhedeg yn ei waed. O oedran ifanc, cafodd ei drochi ym myd estheteg, wedi'i amgylchynu'n gyson gan lasbrintiau a brasluniau.Ar ôl ennill gradd baglor mewn Dylunio Mewnol o brifysgol fawreddog, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddod â'i weledigaeth yn fyw. Gyda blynyddoedd o brofiad yn y diwydiant, mae wedi gweithio gyda chleientiaid proffil uchel, gan ddylunio mannau byw cain sy'n ymgorffori ymarferoldeb a cheinder. Mae ei allu i ddeall hoffterau cleientiaid a thrawsnewid eu breuddwydion yn realiti yn ei osod ar wahân yn y byd dylunio mewnol.Mae angerdd Jeremy am ddylunio mewnol yn ymestyn y tu hwnt i greu gofodau hardd. Fel awdur brwd, mae'n rhannu ei arbenigedd a'i wybodaeth trwy ei flog, Addurno, Dylunio Mewnol, Syniadau ar gyfer Ceginau ac Ystafelloedd Ymolchi. Trwy'r platfform hwn, ei nod yw ysbrydoli ac arwain darllenwyr yn eu hymdrechion dylunio eu hunain. O awgrymiadau a thriciau i'r tueddiadau diweddaraf, mae Jeremy yn darparu mewnwelediadau gwerthfawr sy'n helpu darllenwyr i wneud penderfyniadau gwybodus am eu mannau byw.Gyda ffocws ar geginau ac ystafelloedd ymolchi, mae Jeremy yn credu bod gan yr ardaloedd hyn botensial aruthrol o ran ymarferoldeb ac esthetig.apel. Mae'n credu'n gryf y gall cegin wedi'i dylunio'n dda fod wrth galon cartref, gan feithrin cysylltiadau teuluol a chreadigrwydd coginio. Yn yr un modd, gall ystafell ymolchi wedi'i dylunio'n hyfryd greu gwerddon lleddfol, gan ganiatáu i unigolion ymlacio ac adfywio.Mae blog Jeremy yn adnodd i bobl sy'n frwd dros ddylunio, perchnogion tai, ac unrhyw un sydd am ailwampio eu mannau byw. Mae ei erthyglau yn ennyn diddordeb darllenwyr â delweddau cyfareddol, cyngor arbenigol, a chanllawiau manwl. Trwy ei flog, mae Jeremy yn ymdrechu i rymuso unigolion i greu gofodau personol sy'n adlewyrchu eu personoliaethau unigryw, eu ffordd o fyw a'u chwaeth.Pan nad yw Jeremy yn dylunio nac yn ysgrifennu, gellir ei ddarganfod yn archwilio tueddiadau dylunio newydd, yn ymweld ag orielau celf, neu'n sipian coffi mewn caffis clyd. Mae ei syched am ysbrydoliaeth a dysgu parhaus yn amlwg yn y gofodau crefftus y mae’n eu creu a’r cynnwys craff y mae’n ei rannu. Mae Jeremy Cruz yn enw sy'n gyfystyr â chreadigrwydd, arbenigedd ac arloesedd ym maes dylunio mewnol.